Skip to main content

Is maoiniú poiblí a fhaigheann Acadamh Ríoga na hÉireann go príomha, eagraíocht a bunaíodh chun an léann sna heolaíochtaí agus sna daonnachtaí a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann. Tá an plean straitéiseach is déanaí de chuid an Acadaimh, a bhaineann leis an tréimhse ó 2019 go 2023, ar fáil anseo: https://www.ria.ie/strategic-plan.

Rannóg: Cláir agus Rannpháirtíocht
Cineál Conartha: Téarma Seasta
Tréimhse: 5 bliana
Tuairisciú do: Ceann na gClár agus na Rannpháirtíochta

Príomhchuspóir an róil

Beidh an té a cheapfar ag obair in éineacht leis an mBainisteoir Sinsearach Cumarsáide agus Gnóthaí Poiblí d’fhonn próifíl an RIA a fhorbairt agus an obair a dhéanaimid a chur in iúl do phríomhpháirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne.

Príomhfhreagrachtaí

Is iad seo a leanas na príomhfhreagrachtaí a bheidh ar an mBainisteoir Cumarsáide agus Rannpháirtíochta:

 • Aire a thabhairt do mheáin an Acadaimh agus tuarascálacha ráithiúla a thabhairt maidir le cumarsáid sna meáin agus sna meáin shóisialta
 • Ábhar meán cumarsáide an Acadaimh a chur i ndiaidh a chéile agus a láimhseáil chun dícheall teagmhála a chinntiú le lucht éisteachta/féachana
 • Bainistiú a dhéanamh ar tháirfeadh na nuachtlitreacha agus ábhar bolscaireachta eile ad hoc, de réir mar is riachtanach
 • Clár Dioscúrsa an Acadaimh a eagrú agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear aon imeachtaí a bhaineann leis
 • Dámhachtainí Boinn Óir bliantúla an Acadaimh a eagrú agus a chur i bhfeidhm
 • Tacú le gníomhaíochtaí an Acadaimh maidir le dámhachtainí / tabhartais / Cairde Corparáideacha
 • Na cruinnithe trasfheidhmeacha cumarsáide míosúla a bhainistiú agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt faoi ghníomhaíochtaí cumarsáide ar fud an Acadaimh nuair is gá
 • Dualgais eile a bhféadfadh Ceann na gClár agus na Rannpháirtíochta agus an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a shannadh ó am go ham

Nóta: Le bheith cáilithe, is gá d’iarrthóirí a bheith incháilithe faoin dáta a dtairgfear aon phost dó nó di. Níl sa tsonraíocht poist seo ach treoir ar réimsí leathana freagrachta agus cuntasachta agus níor cheart féachaint air mar liostú cuimsitheach. D’fhéadfadh sé go n-athrófaí an tsonraíocht poist seo i gcás go dtiocfadh struchtúir nua isteach agus / nó go dtiocfadh athrú ar riachtanais an Acadaimh.

Sonraíocht duine

Cáilíochtaí riachtanacha

 • Céim tríú leibhéal nó cáilíocht chomhionann, i gCaidreamh Poiblí, sa Chumarsáid, sa Mhargaíocht, sna Meáin Shóisialta, san Iriseoireacht nó i réimse ábhartha eile, más féidir.
 • Trí bliana ar a laghad de thaithí ábhartha
 • A bheith de chumas agat caidreamh a chothú agus a choimeád le príomhpháirtithe leasmhara
 • Taithí a bheith ag obair i bhfoirne trasfheidhmeacha
 • Ardscileanna scríofa, cumarsáide, eagarthóireachta agus labhartha
 • Ardscileanna TF agus margaíochta digitigh le tuiscint ar na treochtaí is déanaí sna meáin shóisialta
 • Ardscileanna eagrúcháin, tionscadail, bainistíochta imeachtaí agus ama
 • A bheith in ann sraith tionscadal éagsúil a bhainistiú ó thús go deireadh
 • A bheith acmhainneach, spreagúil, mear agus a bheith in ann feidhmiú go maith faoi bhrú

Cáilíochtaí inmhianaithe

 • Iarchéim i réimse ábhartha
 • Taithí ar a bheith ag obair le heagraíocht bhallraíochta agus/nó san earnáil ardoideachais
 • Buneolas ar an nGaeilge

Tuilleadh Eolais

Tuarastal: Tá an tuarastal ar an Scála d’Oifigigh Riaracháin / do Bhainisteoirí Clár €42,273 – €54,625.

Uaireanta Oibre: Is iad na gnáthuaireanta oibre 35 uair sa tseachtain.

Ní dhéantar íocaíochtaí ragoibre as freastal breise. Má thagann freastal breise chun cinn mar sin féin, glantar é trí am saor ina ionad ag amanna a chomhaontaítear roimh ré leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin.

Tá an ról seo oiriúnach d’obair chumaisc.

Saoire: Is é 25 lá in aghaidh na bliana an tsaoire bhliantúil a mbeifear ina teideal, pro rata i gcás tréimhsí níos giorra. Tugtar teidlíocht i leith saoire le haghaidh laethanta saoire poiblí de réir théarmaí an Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997. D’fhéadfadh sé nach mbeadh an dara rogha ann ach suas le ceithre lá saoire bliantúla a thógáil nuair a bhíonn an tAcadamh dúnta i gcomhair na Nollag.

Sochair Fostaithe: Ar shamplaí de chuid dár sochair reatha d’fhostaithe tá:

 • Teidlíocht fhlaithiúil saoire bliantúla
 • Beartais a thacaíonn le teaghlaigh
 • Beartas um obair chumaisc
 • Scéim sochair optúil a bheith ar fáil
 • Scéim um rothaíocht chun na hoibre a bheith ar fáil
 • Réimse deiseanna foghlama agus forbartha
 • Beartas um shaoire bhreoiteachta
 • Saoire mháithreachais, uchtaíoch agus atharthachta íoctha
 • Curtha isteach go huathoibríoch i scéim pinsin
 • Clár cúnaimh d’fhostaithe

Scrúdú Dochtúra: Rachaidh ball foirne, más gá, agus ar chostas an Acadaimh, faoi scrúdú dochtúra arna dhéanamh ag lia-chleachtóir cláraithe a bheidh ainmnithe ag an Acadamh agus údaróidh sé nó sí don lia-chleachtóir sin torthaí an scrúdaithe agus na nithe a eascraíonn as a nochtadh agus a phlé leis an Acadamh ionas gur féidir leis an Acadamh fáil amach faoi aon nithe a d’fhágfadh, dar leo, nach mbeadh ball foirne in ann a c(h)uid dualgas a chomhlíonadh i gceart.

Pinsean: Cuirfear sonraí na scéime pinsin cuí ar fáil nuair a chinnfear stádas an té a cheapfar.

Ranníocaíochtaí le Pinsean Buan: Tá an ceapachán seo faoi réir na Ranníocaíochta Aoisliúntais Bhreise (ASC), atá i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2019.

An Próiseas Déanta Iarratais

Ní mór an t-iarratas comhlánaithe, é ina chomhad leictreonach amháin (agus na doiciméid go léir i ndoiciméad Word amháin), a chur faoi bhráid recruitment@ria.ie san ord mar atá leagtha amach thíos:

 • Litir chlúdaigh ghairid a léiríonn an chaoi a gcomhlíonann tú na cáilíochtaí agus an taithí don phost (700 focal ar a mhéad)
 • Curriculum vitae ina ndéantar achoimre ar do cháilíochtaí agus ar do thaithí ábhartha (4 leathanach ar a mhéad)

Déanfar iarrthóirí a ghearrliostú ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas.

Tabhair faoi deara, mura gcomhlíontar riachtanais déanta iarratais, go measfar an t-iarratas a bheith neamhbhailí.

Dáta deiridh: 26.07.2024. Ní chuirfear iarratais dhéanacha san áireamh.

Táthar ag súil go reáchtálfar na hagallaimh le linn na seachtaine dar tús an 12.08.2024.

Tabhair faoi deara go mbeidh ceisteanna bunaithe ar inniúlachtaí san agallamh seo.

Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara gur féidir painéil a chur ar bun a úsáidfear le poist a líonadh amach anseo.

Ní ghlacfaidh Acadamh Ríoga na hÉireann le haon fhreagracht as aon chostas arna thabhú ag iarrthóirí a aisíoc.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Acadamh Ríoga na hÉireann.