THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

Cuireann Acadamh Ríoga na hÉireann an taighde chun cinn. Tugaimid aitheantas do scoth taighdeoirí na hÉireann. Tugaimid tacaíocht don scoláireacht agus cuirimid an pobal ar an eolas faoin leas atá le baint as an eolaíocht agus as na daonnachtaí. Creidimid gur gá an dea-thaighde a chur chun cinn, a chothú agus a chur in iúl don phobal. Comhairle dá chuid ball a reachtálann an tAcadamh. Déantar baill a thoghadh agus meastar gurb é an gradam acadúil is airde in Éirinn é.

Read more about the RIA

Governance

The President is responsible for the Academy's general government and regulation. Each year they are elected at a stated meeting on 16th March. The President serves a term of three years.


An tOllamh Mary Daly, Uachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann (lár) leis na húdair Rob Goodbody, Roddy Doyle agus an Comhairleoir Michael Macdonnacha

Comhairle

Is iad an tUachtarán agus an Chomhairle atá freagrach as rialú ginearálta an Acadaimh. Déantar iad a thoghadh gach bliain ag cruinniú sonraithe ar an 16ú Márta. Déanann an Chomhairle beartais a cheapadh, cinní maidir le straitéis agus molann sé iarrthóirí ar bhallraíocht san Acadamh.

Tógtar baill na Comhairle ó na ranna Eolaíochtaí agus Daonnachtaí.

Tá liosta na mball reatha den Chomhairle ar fáil anseo.

An Coiste Feidhmithe


Ms Laura Mahoney, Rúnaí Feidhmitheach

Is é an Coiste Feidhmitheach a reáchtálann gnó laethúil an Acadaimh. Is iad oifigigh an Acadaimh agus ionadaí ón fhoireann baill an Choiste.

Tá liosta na mball reatha den Choiste Feidhmitheach ar fáil anseo.

Oifigigh

Tacaíonn oifigigh an Acadaimh le reáchtáil laethúil an Acadaimh. Tugann siad a gcuid ama go fial lena chinntiú go mbíonn an tAcadamh á reachtáil go héifeachtach.Tá tuilleadh eolais anseo faoi na hoifigigh.

An Bord Acadúil

Déanann an Bord Acadúil maoirseacht ar chláir agus ar theagmháil phoiblí an Acadaimh. Stiúrann sé obair na deich gcoistí ildisciplíneacha agus é mar chuspóir aige téada comónta a aimsiú don chomhoibriú. Is iad cathaoirligh na gcoistí ildisciplíneacha, oifigigh an Acadaimh agus an fhoireann baill an bhoird. Déanann an Bord Acadúil cinní maidir le téamaí don chlár teagmhála poiblí agus cinntíonn sé go gcuirtear an clár ar fáil.

Tá téarmaí tagartha an Bhoird Acadúil ar fáil anseo.

Tá eolas ar bhaill reatha an Choiste Acadúil ar fáil anseo.

Grúpa Maoirseachta Beartas

Tá an dualgas ar an nGrúpa Maoirseachta Beartas (POG) comhairle a thabhairt maidir le tionscnamh agus le cur i bhfeidhm gach beartas de chuid an Acadaimh. Oibríonn sé in éineacht leis an mBord Acadúil le sainábhair straitéiseacha a aithint ar gá tabhairt fúthu, agus déanann sé monatóireacht ar thionchar na dtionscnamh sin. Tá sé freagrach freisin as maoirseacht a dhéanamh ar phróiseas dearbhaithe cáilíochta le haghaidh gach aschur de chuid an Acadaimh.

Tá eolas faoi bhallraíocht reatha an Ghrúpa Maoirseachta Beartas ar fáil anseo.

Fan ar an eolas le nuachtlitir Acadamh Ríoga na hÉireann

Sign up now