THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

Cuireann Acadamh Ríoga na hÉireann an taighde chun cinn. Tugaimid aitheantas do scoth taighdeoirí na hÉireann. Tugaimid tacaíocht don scoláireacht agus cuirimid an pobal ar an eolas faoin leas atá le baint as an eolaíocht agus as na daonnachtaí. Creidimid gur gá an dea-thaighde a chur chun cinn, a chothú agus a chur in iúl don phobal. Comhairle dá chuid ball a reachtálann an tAcadamh. Déantar baill a thoghadh agus meastar gurb é an gradam acadúil is airde in Éirinn é.

Read more about the RIA

Cúntóir Tionscadail, Foclóir Stairiúil na Gaeilge

20 September 2017

Tá Foclóir Stairiúil na Gaeilge ag iarraidh Cúntóir Tionscadail a cheapadh. Tuilleadh eolais anseo.

Bunaíodh Acadamh Ríoga na hÉireann i 1785. Tá saineolaithe ann ó réimsí na heolaíochta, na ndaonnachtaí agus na n-eolaíochtaí sóisialta. Is fóram neamhspleách uile-oileáin é an tAcadamh, agus tagann saol na hacadúlachta, an rialtais agus na tionsclaíochta le chéile faoina choimirce le tabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann le leas gach duine, tríd na himeachtaí pobail agus na tionscadail oidhreachta atá againn. Cuirimid tionscadail náisiúnta taighde chun cinn, go háirithe i réimsí a bhaineann le hÉirinn agus lena hoidhreacht. Lena chois sin, déanann an tAcadamh ionadaíocht ar bhonn idirnáisiúnta ar an léann in Éirinn, tá leabharlann ann a n-aithnítear a tábhacht ar fud an domhain agus is foilsitheoir iomráiteach acadúil é.

Is tionscadal taighde de chuid an Acadaimh é Foclóir Stairiúil na Gaeilge. Tá foireann an Fhoclóra ag tógáil corpas digiteach de théacsanna Gaeilge ón tréimhse 1600 anall, agus is é an cuspóir Foclóir Stairiúil don Ghaeilge a bhunú ar an chorpas sin. Tá foireann an Fhoclóra lonnaithe faoi láthair san Acadamh féin ar Shráid Dhásain i mBaile Átha Cliath agus in oifig eile ar an Charraig, i ndeisceart Dhún na nGall.

An Post:               Cúntóir Tionscadail, Foclóir Stairiúil na Gaeilge

An Roinn:            Foclóir Stairiúil na Gaeilge (Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, BÁC 2, NÓ An Charraig, Co. Dhún na nGall)

Tuairisciú:           An tEagarthóir, Foclóir Stairiúil na Gaeilge

Cuspóir an Róil

Cabhrú le corpais dhigiteacha de théacsanna Gaeilge a chur ar fáil, de réir na gcuspóirí atá leagtha síos ag Foclóir Stairiúil na Gaeilge, ar tionscadal taighde é de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann.

Dualgais an phoist

 • Rogha téacsanna agus doiciméad Gaeilge a phróiseáil, de réir na ngnásanna bunaithe, le haghaidh Chorpas digiteach na Gaeilge 1600-2000 a thógáil
 • Eagarthóireacht agus profléamh a dhéanamh ar théacsanna próiseáilte, faoi stiúir an Eagarthóra
 • Cabhrú le fothionscadail, le himeachtaí, le feachtais agus le gníomhaíochtaí eile de chuid an Fhoclóra a chur ar fáil, de réir cuspóirí atá leagtha amach
 • Cabhrú le foireann an tionscadail tascanna eagarthóireachta agus riaracháin a dhéanamh a eascraíonn ó am go chéile as obair an tionscadail

Sonraí an phoist

Critéir riachtanacha

 • Céim ollscoile sa Ghaeilge nó sa Cheiltis (nó i réimse gaolmhar)
 • Líofacht dhúchais nó neasdúchais sa Ghaeilge, agus ardchaighdeán cruinnis sa Ghaeilge scríofa
 • Cumas pacáistí TF a úsáid, Microsoft Office san áireamh
 • Cumas bheith ag obair go neamhspleách, agus mar chuid d’fhoireann, de réir comhchuspóirí
 • Scileanna cumarsáide ar fheabhas
 • Scileanna maithe i dtaca leis an am a bhainistiú, agus cumas obair a chríochnú go tráthúil

Critéir inmhianaithe

 • Iarchéim sa Ghaeilge, sa Cheiltis (nó i réimse gaolmhar) críochnaithe nó ar siúl
 • Taithí ar thaighde a dhéanamh
 • Taithí ar obair a dhéanamh le bunachair sonraí
 • Taithí ar obair fhoclóireachta (mar shampla, ar thionscadail a bhaineann le foclóireacht nó le téarmaíocht)

Is post páirtaimseartha é seo (0.8 coibhéis lánaimseartha = 4 lá sa tseachtain), agus mairfidh sé ó Shamhain 2017 go dtí Lúnasa 2019.

Tuarastal:  Beidh an tuarastal don phost seo de réir an scála RIA EA/SEA (€21,358-€37,841). Ní féidir idirbheartaíocht a dhéanamh faoin tuarastal de réir An tAcht um Bearta Airgeadais ar mhaithe le Leas an Phobail 2013. D’fhéadfaí an ráta tuarastail a athrú ó am go ham ar aon dul le polasaí íocaíochta an rialtais.

Uaireanta Oibre:  Is é 29.6 uair sa tseachtain an líon uaireanta don phost seo. Is iad seo a leanas gnáthuaireanta oibre an Acadaimh:-

Luan go Déardaoin             9.00 r.n. go 5.30 i.n. agus uair an chloig le haghaidh lóin

Aoine                                    9:00 r.n. go 5.00 i.n. agus uair an chloig le haghaidh lóin

D’fhéadfaí na huaireanta oibre a choigeartú ó am go ham ar aon dul le polasaí an rialtais.I ngeall ar nádúr an róil beidh gá le solúbthacht éigin i dtaca leis na huaireanta oibre.

Laethanta Saoire:

Is é 22 lá in aghaidh na bliana an teidlíocht shaoire bhliantúil, pro rata le haghaidh tréimhsí níos giorra. Tá teidlíocht do laethanta saoire Poiblí de réir théarmaí An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997. Is riachtanach suas go ceithre lá den teidlíocht bhliantúil a thógáil nuair a bhíonn an tAcadamh dúnta um Nollaig agus um Cháisc.

Cúrsaí leighis:

Má cheaptar gur gá a leithéid, is riachtanach go ndéanfar scrúdú leighis ar bhall foirne, ar chostas an Acadaimh, agus sin ag liachleachtóir cláraithe a ainmneoidh an tAcadamh, agus beidh údarás ag an liachleachtóir sin torthaí an scrúdaithe, agus na cúrsaí a d’eascródh as, a phlé leis an Acadamh le go mbeidh an tAcadamh ábalta a dhéanamh amach an bhfuil aon cheist ann faoi chumas an bhaill foirne sin a c(h)uid dualgas a chur de/di.

Pinsean: Cuirfear sonraí faoin scéim pinsin chuí ar fáil nuair a chinnteofar stádas an té a roghnófar.

Asbhaint a bhaineann le pinsean: Tá an ceapachán seo faoi réir ag asbhaint a bhaineann le pinsean de réir An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála le Leas an Phobail 2009.

An Próiseas Iarratais:

Is gá iarratais iomlána (gach doiciméad in aon chomhad MS Word nó i bhfoirm PDF) a chur chuig a.mckendry@ria.ie san ord a leagtar amach thíos:

 • Litir chlúdaigh achomair
 • Ráiteas pearsanta a léiríonn conas a chomhlíonann tú riachtanais an phoist (700 focal ar a mhéad)
 • Curriculum vitae a thugann achoimre ar do chuid cáilíochtaí agus do chuid taithí ábhartha (4 leathanach ar a mhéad)

Má roghnaíonn tú d’iarratas a chur tríd an phost, bí cinnte go mbeidh dearbhú postais agat agus go mbeidh dóthain ama an t-iarratas a fháil, roimh an spriocdháta.

Déanfar gearrliosta de na hiarrthóirí bunaithe ar an eolas a thabharfar san iarratas.

Moltóirí:

Déanfar teagmháil le moltóirí le cead an iarrthóra, más rud é go mbeidh sé beartaithe an post a thairiscint duit. Ós gá liosta 3 moltóirí a sholáthar, ba chuidiú é na moltóirí a chur ar an eolas go bhféadfadh an tAcadamh bheith ag iarraidh dul i dteagmháil leo go díreach.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:

Is é 12.00 meán lae, an 3ú lá Deireadh Fómhair 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an ama sin.

Agallaimh: Is dócha gur sa tseachtain dar tús an 23ú Deireadh Fómhair 2017 a bheidh agallaimh ar siúl don phost seo.

Dáta tosaigh:  Táthar ag súil go mbeidh an té a cheapfar ábalta tosú sa phost faoi dheireadh mhí na Samhna 2017.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Acadamh Ríoga na hÉireann

Fan ar an eolas le nuachtlitir Acadamh Ríoga na hÉireann

Sign up now